تماس با ما

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮاﻧﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮاﻧﺎ در اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎدری از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﺮب، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

آدرس:

تهران – خیابان شادآباد – مجتمع پاییزان – بلوک ۳ – طبقه دوم – واحد ۱۰۴

اطلاعات تماس:

تلفن : ۸۸۰۳۲۳۳۵(۰۲۱) _ ۸۸۰۳۲۳۳۶(۰۲۱)

۶۶۱۳۸۳۶۷(۰۲۱) _ ۶۶۱۳۵۶۷۴(۰۲۱)

فکس : ۶۶۱۳۵۶۷۴-۰۲۱

ایمیل : info@tavanatajhiz.com

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۷

ارسال پیام از طریق ایمیل

تمامی حقوق این سایت متعلق به ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮاﻧﺎ میباشد. طراحی شده توسط شرکت مهندسی برخط نگاران - طراحی سایت شرکتی و سئو