ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮاﻧﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮاﻧﺎ در اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎدری از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﺮب، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱٫ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه و اراﺋﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی روز دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ۱ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲٫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﮐﺸﻮرﻫای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺪور ۲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ذﯾﻞ، ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

PIPE, FLANGE, VALVE, FITTING, WASHER, BOLT &NUT, EXPLOSSION PROOF EQUIPMENT INSTRUMENTATION

۳٫ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮب دﻧﯿﺎ ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ۳ روز ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮﯾﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را دارد.

۴٫ در ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮﯾﺪار و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻣﺪارک ﻓﻨﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ۴ ﮐﯿﻔﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻠﯿﻪ اﺟﻨﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺧﺮﯾﺪار ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
۵٫ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮف و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرگ در دﻧﯿﺎی ﭘﺮ ﺷﺘﺎب اﻣﺮوزی ﯾﮑﯽ از اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﯽ از ﺗﺠﺎرب ، ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﮕﺎه (TKT) اﻗﺘﺼﺎدی از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮده و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن دﻓﺎﺗﺮ آﻟﻤﺎن و دﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ، آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ، از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮزی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ دﻓﺎﺗﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺎز و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل (TKT) وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮاﻧﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۶٫ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮاﻧﺎ (TKT) تواﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ و ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﻣﻮزش دﯾﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺪارک و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﺸﺎور ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ISO/TS 29001 و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮی ISO 9001 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ (HSE) ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﺮه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ (AVL) ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز (TKT) ﺗﻮاﻧﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.