شرکت بازرگانی تجهیز خطوط توانا

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮاﻧﺎ در اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎدری از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﺮب، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آغاز کرده است.

اطلاعات تماس :

 : ۸۸۰۳۲۳۳۵(۰۲۱) _ ۸۸۰۳۲۳۳۶(۰۲۱)

 : ۶۶۱۳۸۳۶۷(۰۲۱) _ ۶۶۱۳۵۶۷۴(۰۲۱)

 : info@tavanatajhiz.com

 : tavana-co@yahoo.com

قیمت طلا و ارز (ریال)